Vagtarbejde

Fra Rygsygdom.dk
Spring til navigation Spring til søgning

Resume

Beskrivelse af det lægelige vagtarbejde i Videncenter for Rygsygdomme<ref>VIP</ref>

Formål

At beskrive arbejdsfordeling, ansvar og kompetence for det lægelige vagtarbejde i Videncenter for Rygsygdomme, Glostrup Hospital.

Definitioner

 • Forvagt: Reservelæge eller 1. reservelæge. Vagten er to-skiftet på hverdage, en-skiftet i weekender og på helligdage.
 • Bagvagt: Vagt fra bolig som varetages af speciallæger i ortopæd- og neurokirurgi.

Funktionen indebærer både telefonisk rådgivning samt fremmøde i det omfang der er behov for dette.

Fremgangsmåde

 • Vagtarbejdet varetages af vagtholdet.
 • Det overordnede princip er, at tvivlen skal komme patienten til gode. Er der således tvivl om hvorvidt en patient der er indlagt på et andet sygehus har behov for vurdering/behandling skal det sikres at patienten vurderes af afdelingen. Tidsfaktoren skal vurderes i det enkelte tilfælde, således at det afgøres om patienten skal indlægges akut på afdelingen, indlægges den følgende dag på afdelingen eller ses akut i ambulatoriet den først kommende hverdag, eller om der er tale om en mindre akut / elektiv problemstilling hvor der kan sendes henvisning til Videncenter for Rygsygdommes visitation. Der er udarbejdet en visitationsvejledning (se bilag).
 • Telefoniske henvendelser fra andre afdelinger journalføres på de dertil udarbejdede vagtkort. Disse arkiveres i visitationen når patientkontakt er afsluttet.
 • Det overordnede princip er at kun uopsættelig kirurgi gennemføres i vagten. Indikation for akut kirurgi i vagten stilles af speciallæger. Ved konferering gælder ligeledes princippet, at tvivlen skal komme patienten til gode. Det er således enhvers pligt, at konferere patienter hvor man er i tvivl om udredning eller behandling.

Ansvar og opgavefordeling:

Forvagt

 • Referere til bagvagten.
 • Har ansvar for optagelse af journaler for akut indlagte patienter.
 • Varetager stuelægearbejde på alle sengeafsnit.
 • Medvirker til aftenstuegang på afdelingens stationære afsnit på alle dage samt morgenstuegang i weekender og på helligdage. Ved stuegang tilses alle patienter der er opereret samme dag.
 • Udfører akutte tilsyn på andre afdelinger, superviseret af bagvagten.
 • Fremlægger vagtrapport skriftligt.

Bagvagt

 • Ansvarlig for den overordnede planlægning af vagtarbejdet.
 • Forestår kontakt med andre afdelinger.
 • Visitere akutte indlæggelser til Videncenter for Rygsygdomme. Bagvagten informerer såvel den ansvarshavende sygeplejerske som forvagten.
 • Superviserer og udfører stuegang på de stationære afsnit.
 • Superviserer forvagtens arbejde.
 • Patienter der indlægges akut i aften/nattevagten, som ikke har behov for akut behandling eller speciel information, kan afvente gennemgang til den følgende dag. Denne vurdering varetages af bagvagten, under hensyntagen til forvagtens kompetence. Information vedrørende nyindlagte kritisk syge, samt kritisk ændring i tilstanden hos indlagte patienter bør generelt varetages af bagvagten. Det handler således ikke alene om formidling af korrekt behandling, men også om høj kompetence i formidling af information.

Visitation af rygkirurgiske patienter

 • Der anvendes nedenstående fire kategorier ved visitation af akutte henvendelser til Videncenter for Rygsygdomme. Den overordnede praksis er at patienter skal modtages akut såfremt ikke-akut intervention medfører risiko for varige mén.
 • Visitation af akutte patienter varetages af afdelingens bagvagt. Placering af patienter aftales med den ansvarshavende sygeplejerske eller en ansvarshavende sygeplejerske på en af de stationære afsnit, det vil stadig figurere på sedlen over hvem der er ansvarshavende hvem der er den pågældende vagt, de kan henholdsvis træffes på tlf.nr. 33811/ 33821.
 • Behovet for vurdering af akut indlagte patienter ved bagvagten vurderes individuelt af bagvagten, dette afhænger af patientens diagnose, tilstand, samt kompetenceniveau hos forvagten.
Visitation af akutte henvendelser til VR
Sygdom Kategori 1 (akut) Kategori 2 Kategori 3
Cervikal prolaps Hastigt udviklede udfald Udfald udviklet over uger Andre
Lumbal prolaps Sphincter symptomer, parese kraft 0-3 Parese kraft 4, svære intraktable smerter Andre
Lumbal stenose Sphincter symptomer, parese kraft 0-3 Parese kraft 4, svære intraktable smerter Andre
Cervikal stenose Tværsnit, parese kraft 0-3 Parese kraft 4, svære intraktable smerter Andre

Alle akutte henvendelser til vagthavende journalføres på vagtkort.

Henvisning til reumatologisk ambulatorium

Referencer

<references/>