Brand

Fra Rygsygdom.dk
Spring til navigation Spring til søgning

Indholdsfortegnelse

Generelt

Formål

Denne instruks fortæller, hvordan du som medarbejder forebygger og bekæmper brand på Glostrup Hospital. Den giver dig svar på væsentlige ting du skal vide om at forebygge og bekæmpe brand.

Alle ansatte sikrer

 • Flugtveje arealer, nødudgange og trapper, skal være frie.
 • Som nødløsning kan der midlertidigt stå max 2 senge på gange og i flugtveje. De må placeres i henhold til indretningsplan.
 • Brandslukningsudstyr skal være tilgængeligt.
 • Automatiske branddøre og brandporte skal kunne lukke uden hindringer. Døre må ikke være fastholdt af kiler, møbler eller lignende.
 • Levende lys er ikke tilladt.
 • Opladning sker i specielt afmærkede områder el. i depot rum. Intet brændbart oplag inden for 2 meter.

Afdelingsledelsen sikrer

 • Personalet – og særligt nyansatte – er informeret og instrueret i sikkerhedsregler, instrukser og materiel.
 • Alle ansatte skal gennemføre et kursus i elementær brandslukning.

Driftsafdelingen sikrer

 • Årlig gennemgang med brandmyndighed.
 • Årlig brandøvelse på udvalgt afdeling.
 • At udendørs oplag er placeret mindst 10 meter fra bygningsåbning.
 • At brandvæsenets køre- og redningsveje friholdes.
 • Udlevering af "Instruks for fremmede håndværkere" inden arbejde begyndes

Introduktion

Din afdelingsledelse er ansvarlig for, at du bliver introduceret til brandforebyggelse og bekæmpelse ved:

 1. Fælles introduktion: Generel viden om brand og forebyggelse af brand.
 2. Lokal introduktion på dit afsnit/din afdeling.

Det skal du vide efter introduktion

Du skal sammen med din afdelingsleder gennemgå en tjekliste for sikre, at du har styr på:

 • hospitalets sikkerhedsstandard
 • elementær brandbekæmpelse og brandsikkerhed
 • dit afsnits indretningsplaner, flugtveje og instrukser
 • hvad du skal gøre ved brand på dit eget og på afsnit lige over og lige under dit afsnit
 • hvor nærmeste telefon og brandslukningsudstyr er på afsnittet
 • hvor etagemelderen sidder, så I kan se, om I skal assistere et andet afsnit
 • at patientkaldeanlæg ved brand viser Assis 888
 • at informere afdelingsledelsen om fejl og mangler ift. forebyggelse af brand og deltage i overvågning af afdelingens brandsikkerhed.

Både den fælles og den lokale introduktion er obligatorisk og din leder skal sikre, at det er dokumenteret i din personalesag.

Begrænsning og flugtveje

Alle gangarealer på Glostrup Hospital er flugtveje. Derfor skal de holdes fri, så passage er let og ubesværet. På sengeafsnit må der ikke stilles møbler eller andet på den side i gangsiden med gelænder (typisk også markeret med farve i gulvet).

Placér kun effekter hvor der er gule markeringer i gulvet. Branddøre skal altid kunne lukke automatisk, så ild og røg ikke spredes. De må ikke spærres af vogne, møbler, kiler eller lignende. Ved funktionsfejl på en branddør skal du sørge for at skrive en teknisk rekvisition (via KAI).

Brandslukningsudstyr på afdelingerne

 • SLUK med korrekt slukningsudstyr.

Brandslukningsudstyr.jpg

Alamér - red - sluk - begræns

Ved brand er de første minutter afgørende for det videre forløb. Rækkefølgen i handlinger skal vurderes fra gang til gang, men som hovedregel skal du gøre sådan:

Procedure.jpg

ALARMER - DER ER TO MÅDER:

 1. BRANDTRYK – besked går direkte til Brandvæsenet.
 2. RING 2222 og oplys HVEM du er og HVOR det brænder

Brandtryk er placeret på hovedtrapper, ved begge indgange til afdelingerne og tæt på brandslukningsudstyr.

Tag ledelse ved brand og fordel roller

Det er vigtigt, at du sammen med dine kolleger hurtigt udpeger en, der tager ledelsen under situationen. Det vil ofte være den daglige leder, som koordinerer med Brandvæsenet. Den der leder ved brand skal også sikre god brug af den hjælp, der kommer hurtigt til afdelingen: Portør samt personale fra afsnittet over og under. Desuden kommer der teknisk assistance ved en vagthavende maskinmester eller en teknisk vagt.

Brandvæsenet er normalt fremme indenfor 5-9 minutter.

Indsatslederen fra Brandvæsenet overtager øjeblikkeligt ansvaret for redning og slukning. Indsatsleder vil typisk spørg jer om

 • er nogen i fare og er redning udført
 • hvor brænder det
 • er branden bekæmpet eller begrænset

Når du redder liv

Opdager du brand i et rum, skal du hurtigt se efter, om der er personer, der skal reddes ud. Er der ild i en person, bruger du et tæppe, dyne eller lignende til at kvæle ilden med. Er der ild i ting, reddes personen først ud af rummet. Personen skal ud – ting er ikke vigtige her. Skal personen have hjælp, så brug seng, tæppe, dyne eller lignende til at trække personen ud af rummet med.

Mærk og duk

Før du går ind i et brændende rum, skal du vurderer om det er forsvarligt. Mærk på døren. Er den varm, så hold døren lukket og overlad slukning til Brandvæsenet. Går du ind for at redde, skal du dukke dig, før du åbner døren. Ild søger opad så der kan opstå en farlig situation.

Bekæmp brand

Hvis du ved, hvad der brænder, så vurdér sammen med dine kolleger, om I kan nærme jer brandstedet. Brug da afdelingens slukningsmateriel.

Begræns brand

Når det ikke er muligt at slukke ild på grund af varme, røg eller flammer, så træk dig hurtigt ud af rummet og luk døren og hvis muligt vinduer. Når du lukker for døre/vinduer begrænser du ildens udvikling og at røg spreder sig.

Indsatslederen og afsnittets koordinator holder mandtal på nærmest mulige sikre sted.

Forebyggende tiltag

Risikovurdering

Forebyggende tiltag sker med baggrund i en risikovurdering der gennemføres 1 gang årligt på hele hospitalet. Risikovurderingen omkring brand tager udgangspunkt i samme værktøj som for øvrige risikoområder og indeholder såvel identifikation af risici, vurdering af alvorlig, sandsynlighed for hændelse, sandsynlighed for opdagelse, samt forslag til handling for reduktion af risiko. (se vejledning)

Risikoområder

Hospitalet skal sikre følgende:

 • Inspektion og vedligeholdelse overholdes iht. gældende lovgivning
 • Opdaterede indretningsplaner med angivelse af brandmateriel samt og flugtveje
 • Flugtveje: Afmærkede flugtveje skal holdes frie
 • Branddøre: Må ikke blokeres eller forhindres i at kunne lukke
 • Brandtryk: Må ikke blokeres
 • Brandmeldere: Må ikke blokeres
 • Brandslukningsudstyr: Skal være tilgængeligt og på plads
 • Skiltning: Flugtvejsskilte og skilte til brandslukningsmateriel skal være til stede
 • Farlige materialer: Farlige materialer og kemikalier skal sikres mod brand/ ved brand
 • Medicinske luftarter (herunder transportable trykbeholdere): Skal sikres mod brand/ved brand.
 • Særlige forholdsregler følges ved renovering og nybyggeri, herunder brandtætning ved rør- og kabelgennemføringer

Forbud mod brug af åben ild

Brug af åben ild – herunder rygning - er ikke tilladt. Følgende undtagelser gælder:

 • Brug af stearinlys i kirke og kapel under opsyn
 • Brug af bunsenbrændere i laboratorier under opsyn
 • Brug af gasbrændere til ukrudtsbekæmpelse på hospitalets terræn
 • Forholdsregler ved varmt arbejde f.eks. skæring, svejsning, lodning og tagarbejde iht. Brandteknisk vejledning nr. 10 del 1, 2 & 3 – se også instruks for fremmende håndværkere.

Principper for personalets handlinger ved brand

Hospitalets instrukser og planer, herunder alarmeringsplan dækker alle relevante afsnit.

Vurder: Udgangspunktet for personalets handlinger i tilfælde af røgudvikling og/eller brand afhænger af en afvejning mellem:

 • Kan branden på en hurtig og sikker måde slukkes med det til tilstedeværende brandslukningsmateriel og
 • Er der personer i akut livsfare som følge af branden.

I denne situation påbegyndes redning før alarmering.

Bortset herfra er forholdsreglerne i nævnte rækkefølge:

 1. Alarmer efter lokal alarmeringsinstruks med tydelig melding om afsnitsnavn og oplysninger om situationen
 2. Red personer i fare eller personer, der er eller kan forventes at komme i livsfare på grund af røg eller ild. Personer bringes til nærmeste sikre område
 3. Sluk, hvis det skønnes muligt med relevant tilstedeværende brandslukningsmateriel
 4. Afgræns røg og brand ved at lukke døre og vinduer til området og afvent brandvæsenets ankomst.
 5. Saml personalet

Brandvæsenet orienteres straks ved ankomsten om brandens omfang og om personer, der ikke er bragt i sikkerhed. Ansvarsfordeling i forhold til redning og evakuering er beskrevet i afsnit 5. På Glostrup Hospital findes to typer alarmeringsinstrukser:

 • Alarmeringsinstruks ved brandtryk
 • Alarmeringsinstruks ved telefon

Evaluering af faktisk brand

Efter en brand skal hændelsen evalueres og dokumenteres. Der udarbejdes handlingsplan for eventuelle forebyggende tiltag. Hospitalet har en praksis for evaluering og dokumentation – Bilag 2E: Skema til brug ved evaluering- og dokumentation af faktisk brand.

Uddannelse og træning

Hospitalet udarbejder uddannelsesplan for teoretiske og praktiske brandkurser, herunder prioritering af særlige personalegrupper.

Introduktion til træning

 • Fællesintroduktion: Alle nyansatte gennemgår ved ansættelsen, eller hurtigst muligt derefter, teoretisk og praktisk kursus i brandforebyggelsen og -bekæmpelse. Dette sker på hospitalets fællesintroduktion. Undervisningen varetages i samarbejde med brandvæsenet.

Desuden gennemgås hospitalets praksis for

 • Alarmeringsprocedure
 • Placering og brug af brandmateriel
 • Indretningsplaner
 • Flugtveje, branddøre og brandskydeporte
 • Forbuddet mod rygning, brug af stearinlys, olielamper og anden lyskilde
 • Forbuddet med brug af åben ild.

Undervisningen er obligatorisk, og dokumentation for den enkeltes deltagelse ligger i afdelingens personalesag. Der kan gives merit for teoretisk/praktisk branduddannelse ved overflytning indenfor Region Hovedstaden. Merit vurderes ved ansættelse af hospitalets personaleafdeling.

Lokal introduktion: Alle nyansatte skal gennemgå en lokal introduktion til brand på sit afsnit eller sin afdeling. Brug tjeklisten for lokal introduktion. Det skal fremgå i afdelingens personalesag at medarbejdere har gennemgået lokal brandintroduktion. Anvend bilag 2D: Tjekliste til brug ved lokal introduktion og ved lokal brandøvelse.

For eksternt lønnet personale

 • Personale der ikke er ansat på hospitalet – herunder også studerende og elever – men som arbejder fast på eller har fast tilknytning til hospitalet skal som minimum introduceres lokalt til hospitalets alarmeringskort og herunder alarmering af brand. Den ansvarlige leder skal drage omsorg for at dette sker. Deltagelse skal dokumenteres i den lokale personalesag/portfolie.
 • personale som ikke er ansat men udfører midlertidigt arbejde på hospitalet herunder byggeri, skal kende forholdsregler for det sted, hvor arbejdet udføres. Ansvarsfordeling mellem hospital og leverandør skal fremgå af kontrakten eller af et separat dokument for aftalte med eksterne kontrakthavere og entreprenører.
 • personale i bort forpagtede faciliteter f.eks. kiosk skal kende brandplanen, når disse færdes i patientafdelinger

Eksterne håndværkere, entreprenører, servicefolk mv. der arbejder på hospitalet og hvor det er specificeret i en kontrakt, er underlagt ”Instruktion til eksterne håndværkere på Glostrup Hospital”. Forefindes ingen kontrakt skal de som minimum introduceres til hospitalets alarmeringskort herunder alarmering af brand. Driftsafdelingen er ansvarlig for at administration af denne instruks og alle byggesager skal aftales med Driftsafdelingen.

Uddannelse

Årlig uddannelse og genopfriskning

 • Alle ansatte gennemgår en gang årligt en teoretisk test i brand og brandbekæmpelse – via et e-learningprogram.
 • Alle ansatte gennemgår, som minimum hvert femte år, teoretisk og praktisk kursus i brandforebyggelse og -bekæmpelse.

Der skal foreligge dokumentation for gennemførelse i afdelingens personalesag. Der kan gives merit for teoretisk/praktisk branduddannelse ved overflytning indenfor Region Hovedstaden.

Undervisningssted ved ude- og samarbejdsfunktioner

Ved ansættelse i ude- og samarbejdsfunktioner på Glostrup Hospital finder undervisning i brandforebyggelse og -bekæmpelse sted her. Leveringshospitalet er ansvarligt for, at personalet i udefunktioner deltager i undervisningen.

Brand-, rednings og evakuerings øvelser

Brand- og redningsøvelse på afdeling/afsnit

Lokal øvelse i brandinstruks gennemføres mindst 1 gang årligt i alle afdelinger/afsnit. Øvelsen er på afdelings-/afsnitsniveau. Personalet skal f.eks. kunne demonstrere deres viden om:

 • Hvordan man alarmerer
 • Brand- og redningsplaner
 • Flugtvejsforhold
 • Relevant anvendelse af og placering af brandslukningsmateriel
 • Afgrænsning af branden
 • Hvordan man redder en person ud fra et røgfyldt lokale.

Afdelingen dokumenterer at øvelsen er afholdt og sikrer eventuel opfølgning. Arbejdsmiljøudvalget har besluttet at afdelingernes arbejdsmiljøgruppe er tovholder på denne opgave. Dokumentation kan ske i logbogen i arbejdsmiljøgruppens system for APV. Kravet er at alle afdelinger/afsnit holder en brandøvelse og kravet er ikke at alle ansatte skal deltage.

Øvelsen kan indeholde praktiske elementer og kan afvikles som led i en papirøvelse på et personalemøde. I kan enten anvende Bilag 2D: Tjekliste til brug ved lokal introduktion og ved lokal brandøvelse, eller den relevante instruktion i brand afhængig af, om der skal meldes brand via brandtryk eller telefon (2222). Materialet er et tilbud til afdelingsledelserne, kvalitetskoordinatorerne, samt personale med ansvar for afholdelse af lokal intro i brand.

Brand-, rednings- og evakueringsøvelse på hospitalsniveau

Inspektion af brandudstyr

Inspektion

Der skal foretages systematiks og regelmæssig inspektion og kontrol af:

 • Flugtveje og branddøre
 • Brandslukningsmateriel
 • Brandfarlige tekniske installationer, herunder kontrol af el-tavler
 • Automatiske anlæg, ABA og ABDL, sprinkleranlæg m.m.
 • Anlæg for medicinske gasser

Inspektioner udføres iht. oversigt i bilag 4D og dokumenteres.

På multifaglige runder og lokale arbejdsmiljørunder foretages mindst 2 gange årligt inspektion af:

 • Indretningsplaner
 • Lokaler, hvori der opbevares større mængder af affald og brandfarlige kemikalier, herunder håndsprit.

Brand-, rednings- og evakueringsøvelse på hospitalsniveau

Overordnet opgavefordeling mellem brandvæsenet og hospitalet i relation til brand

Hospitalet vurderer og efterser brandsikkerheden for bygninger, hvori der foregår behandling. Hospitalet sikrer, at der foreligger en risikovurdering og en plan for reduktion af tydelige risici for patienter, pårørende, personale og besøgende.

Der er jf. danske forhold særlige aftaler med brandvæsnet om ansvarsfordelingen ved planlægning og koordinering af indsatsen i tilfælde af brand, herunder behov for evakuering.

Ansvarsfordelingen tager sit afsæt i lovgivning og forskrifter, eksempelvis ud fra følgende overordnede principper:

 • Forholdsregler tilpasses de lokale bygninger i relation til alder, størrelse og konstruktion og specifikke Brandstrategirapporter hvis sådanne findes.
 • Hospitalet drager omsorg for, at lovgivningen på området overholdes.
 • Brandvæsenet foretager en gang årligt driftsmæssigt brandtilsyn på hospitalet, og hospitalet skal efterkomme de krav, det lokale brandvæsen stiller.
 • Ansvarsfordeling i relation til evakuering er, at:

a) Hospitalets personale: Redning af umiddelbart truede personer ud fra hospitalets instruks.

b) Brandvæsenets indsatsleder: Overtager ved ankomsten på brandstedet kommandoen og vurderer behov for eventuel evakuering i samarbejdet med hospitalets stedlige ansvarlige.

c) Teknisk personale/Brandvæsenets indsatsleder: Afspærre for elektricitet og medicinske gasser efter behov – dette efter orientering til afdelingens ledelse/personale.

Ansvar og opgavefordeling

 • Direktionen og afdelingsledelser er ansvarlig for at implementere vejledningen samt udarbejde planer for, hvordan hospitalets brandplan afprøves.
 • Afdelingsledelserer ansvarlige for at sikre, at brandøvelser afholdes i afdelingen, og at disse dokumenteres og evalueres.
 • Driftsafdelingen er ansvarlige for at udarbejde lokale instrukser vedr. brandforebyggelse.

Definitioner

 • ABL: Automatisk brandanlæg.
 • ABDL: Automatisk branddør lukkeanlæg.
 • Indretningsplan: Tegning af afdelingens flugtveje og hvor der skal være frie arealer. Er placeret ved slangevinderne (slukningsudstyr) på afdelingen.

Lokale forhold på VR

Brandtryk

Brandtryk.jpg

 • Funktion. En alarmknap der ved tryk melder brand.
 • Placering: De er placeret på hovedtrappen, ved indgangene til afsnittet og tæt på brandslukningsudstyr. Findes i afsnit med automatiske brandmeldere.
 • Tryk på nærmeste brandtryk
 • Lokaliser brand
 • Red personer i umiddelbar fare
 • Bekæmp med nærmeste slukningsredskab
 • Begræns brand - luk dør og vinduer

Der kommer 1 portør til hjælp. Der kommer hjælp fra afsnit over og under. Modtag Brandvæsnet. afvent yderligere instrukser

Automatisk røg og brandmelder

Røgalarm.jpg

 • Funktion: Opfanger røg og melder brand.
 • Placering: Der er mindst en i hver brandcelle (hvert rum). I større brandceller er der flere.

Indretningsplan

 • Funktion: En indretningsplan viser afdelingen/afsnittet med relevant information om brandmateriale, flugtveje og hvor

afsnittet må stille elementer på gangarealet – herunder også ved overbelægning hvor der må placeres max 2 senge i gangarealet. Planen angiver også placering af afsnittets hovedafbryder for gasarter og trykluft.

 • Placering: Ved slangevinden i begge ender af flugtvejen.

Indretningsplan.jpg

Flugtvejsudgange

Flugtvej.jpg Flugtvejsudgange: I sengeafsnit er der flugtveje i 2 modgående retninger og om nødvendigt helt ud til terræn. Det vil sige enten direkte til det fri eller til trapperum, der har adgang til det fri.

Frie flugt- og gangarealer

Gangareal.jpg

Det skal til en hver tid være muligt at flygte via en flugtvej – også med senge og kørestole. Der må kun placeres effekter som angivet på indretningsplanen eller på gulvet inden for gult markeret område. Gelændersiden (også markeret med anden farve i gulvet) på afsnittene skal være helt frie og let at flygte ad.

Display for patientkald

Display.jpg

 • Funktion: På afsnittet hvor en brandalarm aktiveres vil displayet for patientkald vise: ASSIS 888.
 • Placering: I sengetårn 1-4 er displayet placeret synligt midt på gangen på hver side af branddørene.

Etagemelder

Etagemelder.jpg

 • Funktion: Etagemelder angiver med lys på displayet og ved lyd hvilken etage, der er meldt brand på. Afsnittene over og under skal sende assistance. Placeret i et centralt rum på sengeafsnittene i sengetårnene. Rummet skal være tilgængeligt døgnet rundt.

Automatisk branddør

Funktion: Skal begrænse brandens udvikling til flere rum. Lukker automatisk. Gå kun gennem en branddør hvis døren ikke er varm og duk dig mest muligt, til du har orienteret dig om situationen på den anden side. Placeret i alle gangearealer.

Elevator

Aftal altid med indsatsleder og det tekniske personale om elevator kan bruges. Skal I redde personer ud af afsnittet, så red til nærmeste trafikcenter eller til afdeling på samme etage. Evakuering sker efter ordrer fra indsatsleder fra brandvæsnet.

Lukning af ventilerne i afspærringsboksene (O2/ilt og trykluft)

Afspærringsboks.jpg

Hvem lukker ventilerne i afspærringsboksene når det brænder?

Følgende tekst står på afspærringsboksene: "Betjenes af teknisk personale. Lukning sker efter aftale med ledelsen på afdelingen." Dette er en hovedregel.

Hvor bokse er let tilgængelige kan I vurdere det nødvendigt at lukke hurtigt. Gør det kun efter aftale med klinisk ansvarlig og red derefter øvrige patienter.

Evakuering

 • Hvem bestemmer om et afsnit skal evakueres?
 • I foretager redning på afsnittet og hen til nærmeste sikre sted. Skal afsnittet evakueres sker dette kun ved indsatslederens

befaling.

Ambulatoriet

Rygseminar

Sengeafsnit VR11

Sengeafsnit VR21

Kontorgangen (VR57)

Vagtværelser (VR58)

Konferencelokalet

Røntgenafdelingen

Operationsgangen

 • Sluk først for hovedafbryderen, når alle patienter er ude af narkosen.
 • Placering af branddøre

Links