Den postoperative fase

Fra Rygsygdom.dk
Spring til navigation Spring til søgning

Definitioner

Smertestillende medicin

 • Trin 1 - Håndkøbspræparater: Pamol/Pinex/Panodil (1 g x 4), Ipren (200-400 mg x 3)
 • Trin 2 - Lette analgetika: Ibuprofen/Burana (400-600 mg x 3), Klorzoxazon (250 mg x 3)
 • Trin 3 - Kraftige analgetika: Contalgin (10-40 mg x 2-3), Morfin (10 mg ved behov), Tradolan (50 mg x 3), Mandolgin/Tramadol (50-100 mg x 3-4) - behandlingen suppleres altid med medicin der modvirker tendensen til forstoppelse: Laktulose (15 ml x 1-2), Magnesia
 • Trin 4 - Nervemedicin: Saroten (25 mg x 1), Gabapentin (300-600 mg x 3), Lyrica (75 mg x 2)

Smertebehandling

 • Behovet for smertestillende behandling efter operationen er meget forskelligt. Behandlingsvarigheden svinger imellem få dage, op til uger - og i visse tilfældes op til 3 måneder.
 • Efter de mindre indgreb kan mange klare sig med trin 1-2 i få dage.
 • Efter de store indgreb kan der være behov for trin 1-2-3-4 i op til flere uger.
 • Har man været vænnet til indtagelse af store mængder af smertestillende medicin i måneder før operationen, må man regne med evt. at skulle fortsætte med behandlingen i flere uger efter operationen, før nedtrapning kan påbegyndes i samråd med egen læge.
 • Tilkommer der nye, pludseligt indsættende, udstrålende bensmerter efter operationen må man overveje om en nerverod er klemt. Patienten bør tilses af en læge, og muligvis have foretaget en ny MR-skanning. Sker dette kort tid efter udskrivelse, bør man primært kontakte patientens kontaktlæge, eller sekundært vagthavende. Sker det længe efter operationen, kan der henvises til egen læge.
 • 3.-4 dags. symptomer: de gamle symptomer vender kortvarigt tilbage, men bør aftage med tiden.
 • Receptfornyelse sker via egen læge, som også er tovholder vedr. op- og nedtrapning af medicinen.

Muskellammelse

 • Udvikles ny, pludselig og betydelig muskellammelse skal patienten tilses akut af en læge.

Føleforstyrrelser

 • Hos nogen bliver føleforstyrrelser der var til stede før operationen, ikke nødvendigvis bedre efter operationen. Hos nogle kan en bedring tage flere måneder om at indtræde.

Vandladningsproblemer

 • Hvis en patient udvikler blæretømningsproblemer og manglende blærefyldningsfornemmelse efter operationen, skal tilstanden opfattes som akut og patienten skal indlægges til udredning.
 • Prostata-problemer udredes, og behandles via egen læge. Patienten har typisk bevaret blærefyldningsfornemmelse.

Afføringsproblemer

 • Behandling med medicin svarende til trin 3 kan virke stoppende - husk derfor at anvende afføringsmidler (håndkøb på apotek)

Operationssåret

 • Er operationssåret tørt på 3. dagen efter operationen, fjernes forbindingen/plasteret således at såret får luft. Hvis der på 3. dagen efter operationen fortsat er væskesivning fra såret, anvendes et plaster
 • Ved infektion i såret (rødme, varme, hævelse, sivning, sårsmerter, temperaturforhøjelse) skal egen læge straks kontaktes. Der opstartes antibiotisk behandling evt. med Dicillin.
 • Suturfjernelse hos egen læge 8-12 dage efter operationen. Pt. skal selv bestille tid.
 • Sol på operationssåret frarådes det kommende år for at undgå misfarvning af arret. Brug solcreme med minimum faktor 20 på operationsområdet.
 • Følelsesløshed og smerter kan forekomme i området omkring operationsområdet, men bør aftage med tiden.
 • Kløe kan forekomme i operationssåret i op til en måned efter operationen.

Gangproblemer

Sygemelding

 • Ved behov udsteder vi en sygemelding der gælder 2-4 uger, evt. forlængelse ser gennem egen læge.

Telefonopkald ved sygeplejerske

 • Gennemføres 2-4 hverdage efter udskrivelsen
 • Ved behov kontaktes sygeplejeambulatoriet, tlf. nr. 38 63 45 93 (mandag-torsdag: kl. 13-15, fredag kl. 13-14:30)

Fysisk aktivitet og genoptræning efter udskrivelse

 • Genoptræning efter udskrivelsen består først og fremmest af, at du gradvist genoptager dine vante fysiske aktiviteter, eksempelvis gåture, husligt arbejde, cykling, svømning, sexliv, bilkørsel mv. i det omfang din ryg tillader det.
 • Der er ikke nogle fysiske restriktioner, og det er vigtigt at du gradvist bruger din ryg og bevæger den så naturligt som muligt. Det er selvfølgelig vigtigt at du bruger din sunde fornuft og ikke overgør de aktiviteter, der giver flere smerter.
 • For nogle patienter vurderer lægen i samråd med fysioterapeuten, at der er behov for yderligere genoptræning. I disse tilfælde udarbejdes en genoptræningsplan, som sendes til din hjemkommune, der efterfølgende indkalder dig til genoptræning 2-3 uger efter operationen (pr. brev).

Restriktioner

 • Ingen, men man bør vente med tunge løft indtil suturene er fjernet og såret er helet
 • Fysisk aktivitet, f.eks. cykling, sexliv og bilkørsel kan udføres i det omfang ryggen tillader det. Svømning kan påbegyndes når såret er fuldstændig helet.

Egen læge som tovholder

Ambulant kontrol

 • 3 måneder efter operationen ved behov
 • 12 måneder efter operationen ved behov

Hyppige spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål vedr. bl.a. indlæggelsestid, håndtering af smerter, kontakt efter udskrivelse m.m.

Hvor længe skal jeg være indlagt?

Dette varierer efter hvilken type operation du får foretaget. Efter en discusprolaps operation bliver man typisk udskrevet dagen efter operationen. Ellers er forløbet oftest 3-4 dage og ved de mere komplicerede operationer op til en uge.

Hvor længe kan jeg forvente at have ondt i min ryg efter operation?

Dette er meget individuelt og igen afhængig af hvilken type operation der er foretaget. Ved større operationer, som f.eks. de stabiliserende operationer, vil man typisk blive indlagt med en slags smerter og udskrives med en anden. Det kræver tid og tålmodighed og man kan ikke sammenligne sig med andre. Den 1. måned er som regel den værste, smerterne vil klinge af hen mod 3. måned hvor du starter genoptræning. Dette er helt normalt.

Hvilke daglige gøremål må jeg foretage hjemme?

Du må gøre det du kan, lyt til kroppen og husk at holde pauser.

Kan jeg foretage nogen form for træning hjemme?

Vær aktiv, genoptag et normalt liv – igen lyt til kroppen og husk pauserne.

Hvornår kan jeg starte arbejde og fritidsaktiviteter igen?

 • Ved operation for discusprolaps eller stenose/forsnævring, er der som udgangspunkt ikke nogen fast sygemelding, du må starte på arbejde når du kan klare det.
 • Ved deseoperationer går der som oftest 4-6 måneder og hvis det drejer sig om tungt, rygbelastende arbejde kan det være nødvendigt med omskoling/revalidering.
 • Fysisk aktivitet f.eks. cykling, svømning, sexliv og bilkørsel må du i det omfang din ryg tillader det.

Hvor længe skal jeg bruge hjælpemidler?

Brug dem så længe du har behovet.

Hvem skal jeg kontakte efter udskrivelse, hvis jeg har mange smerter?

Efter udskrivelsen vil den videre behandling foregå hos din egen læge. Du vil dog blive ringet op af en sygeplejerske 2-4 dage efter udskrivelsen mhp. at høre om der er problemstillinger såsom smerter vi kan rådgive dig med. Endelig er der også mulighed for at ringe til vort sygeplejeambulatorie den første tid efter udskrivning. Tlf. 3863 4593 mandag-torsdag kl. 13-15 og fredag kl. 13-14.30.

Hvornår må jeg køre bil?

Når du kan.

Må jeg have mine pårørende med til samtalerne ved indlæggelse, udskrivelse og ambulant?

Du er velkommen til at tage pårørende med, der er mange informationer og fire ører hører bedre end to.

Kan jeg komme til at gøre noget forkert og ødelægge den operation, der er foretaget?

Nej, men du kan lave bevægelser, der påvirker muskler og væv omkring operationsstedet og som giver smerte. Det er ikke fordi, der er noget galt, men skyldes irritation og dette er ufarligt.

Hvornår starter genoptræning?

 • Ved deseoperation (stabiliserende operation) startes genoptræning som udgangspunkt efter 3 måneder. Ved discusprolaps i lænden startes ryg genoptræning efter 14 dage.
 • Ved nakke/hals operation er der kun genoptræning efter lægelig vurdering, det samme er gældende ved stenose/forsnævring af rygmarvskanalen.
 • Henvisning til genoptræning sørger fysioterapeuterne i afdelingerne for sammen med din kontaktlæge.

Patienter som er opereret cervikalt

Klager over nakkesmerter

 • Man kan ikke regne med en bedring i nakkesmerterne. Hos nogen opleves der en bedring på sigt (efter flere måneder). I mellem tiden anbefales patienterne klorzoxazon 250 mg x 3 dgl sammen med 1 g panodil x 3 dgl.
 • Nogen har forudbestående nakkesmerter, og er informeret om at operationen er kun til for at lindre på arm symptomer (smerter, lammelser, føleforstyrrelser).
 • Hos nogen opleves en kraftig forværring i nakkesmerter umiddelbart efter operationen. Dette kan skyldes langvarig ekstention af columna cervicalis under operation. Behandlingen er smertestillende kombineret med muskelafslappende medicin.

Klager over synkeproblemer/synkesmerter

 • Det er forventligt at der er synkeproblemer eller smerter i de første 2 døgn efter operationen.
 • Ved vedvarende problemer (flere uger) skal man udelukke hæmatom eller infektion. Patienten skal have foretaget MR scan og hvis denne er normal skal der foretages esophagus indhældning hvor man undersøger om der er stop/eller forsnævring i spiserøret.

Klager over klump i halsen (globus fornemmelse)

 • Dette er forventligt i de første 2 døgn efter operationen. Dels pga. intubering dels pga hævelse og irritation i halsen fordi man holder muskler samt spiserør og luftrør til side under operationen.
 • For meget syre i maven samt spænding i halsens muskler kan også give globus fornemmelse. Der kan forsøges med muskelafslappende medicin samt antacider (midler mod for meget mavesyre).
 • Ved vedvarende symptomer skal der foretages esophagus indhældning for at udelukke patologi i spiserøret, samt funktionsoptagelse af columna cervicalis for at udelukke instabilitet eller løs cage.
 • Hos enkelte kan symptomerne blive kroniske/permanente uden at der kan findes en årsag. Dette fordi at deres spiserør er meget følsom og ikke har kunne tåle det træk der udøves under operationen.

Klager over bule på halsen

 • Hvis der opdages en hævelse på halsen eller i såret efter operationen skal patienten ses af vagthavende rygkirurg med det samme.
 • Der kan være tale om hæmatom, infektion eller liquor ansamling.

OBS

 • Ved vejrtræknings problemer eller sivning fra sår, skal patienten straks ses af vagthavende rygkirurg.